Knallresultater i fôrforsøk

Stig Bakke ved Nordfjord Forsøksstasjon undersøker ulike fôrtypers effekt på vekst og fiskehelse. Fisken som får fôr fra Polarfeed vokser på en måte han ikke har sett maken til.

-Fisken var 115 gram da vi satte den ut i juni, og jeg regner med den vil være over 2 kilo til jul, sier Bakke fornøyd.

Det pågående forsøket gjennomføres i samarbeid med Veterinærinstituttet og skal sammenligne hvordan ulike fôrsammensetninger påvirker fiskens helse og velferd, med særlig vekt på tarmhelse, fôrutnyttelse, tilvekst og produktegenskaper. Forsøket omfatter hele sjøvannsfasen fram til slakt. Forsøkets referansefôr er PF Polar, som er et av Polarfeeds mest populære fôrprodukter. Dette er et marint fôr hvor krill er en del av formuleringen. Slik sett er dette et fôr nærmere laksens naturlige diett enn de mer vegetabilsk baserte fôrene som i dag dominerer markedet.

Minimal dødelighet

De to merdene av totalt seks merder som får dette fôret utmerker seg ikke bare hva gjelder vekst. Dødeligheten har til nå vært praktisk talt ikke-eksisterende, kun 0, 6 prosent.

Salgssjef i Polarfeed, Tone Stigen Martinsen, anser forsøket som svært nyttig.

-Vi er selvsagt alltid kjempefornøyd med gode tilbakemeldinger på fôret vårt, men et slikt forsøk er interessant for oss i en langt bredere sammenheng. Her får vi fulgt fisken tett i hele produksjonssyklusen og kontrollert hvordan den scorer i forhold til alle viktige parametre. Fisken i referansegruppen får en helt ny generasjon av PF Polar, hvor vi har brukt en nyutviklet fôrteknisk metode for utnytting av krill som råvare. Dette ser vi veldig gode resultater av, sier hun.

-Knallfisk

Stig Bakke tror ikke bare fôret, men også kvaliteten på settefisken har spilt en rolle for de gode resultatene. Smolten ble levert av Lerøy, som hadde produsert den ved hjelp av SuperSmolt-metoden.

-Dette var knallfisk, med et svært godt tilslag i sjøen, sier han.

Utgangspunktet for arbeidet som nå pågår ved Nordfjord Forsøksstasjon er den kanskje mest sentrale problemstillingen innen fôrutvikling i dag, nemlig balansegangen mellom mengden av ulike vegetabilske råvarer i fôret sett opp mot negative effekter knyttet til vekst, fiskehelse- og velferd. Dette er en naturlig konsekvens av fôrindustriens uttalte mål om å redusere bruken av kostbare marine råvarer i fiskefôret.

Betennelsesforandringer

Studier av fiskens tarmhelse er en sentral del av forsøket. Det er kjent at høy innblanding av ulike typer vegetabilske råvarer går ut over tarmhelsen. I forsøkets første og andre fase, som ble avsluttet i vår, ble det funnet alvorlige betennelsesforandringer i tarmen på slaktefisk som hadde fått fôr med høyt innhold av planteproteiner. I den nå pågående fase tre av prosjektet skal sammensetninger av vegetabilske råvarer undersøkes videre, og en vil blant annet undersøke om ulike fôrtilsetninger kan motvirke ugunstige effekter.